ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до релігійної організації «Вищий духовний навчальний заклад «Рівненська духовна семінарія» у 2018 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою РДС

(протокол № 3 від 12 лютого 2018 року)

Голова вченої ради, ректор РДС

прот. Віталій Лотоцький

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до релігійної організації

«Вищий духовний навчальний заклад «Рівненська духовна семінарія»

у 2018 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2018

 

 

Зміст

1.Загальні положення………………………………………………………………………………… 3

 1. Організація прийому до РДС ………………………………………………………………… 4
 2. Строки прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, творчого конкурсу та зарахування на навчання …………………………………………. 5
 3. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі….. 7
 4. Конкурсний відбір, його організація та проведення………………………………. 10
 5. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі……………………………………. 13
 6. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування……………… 15
 7. Реалізація права вступників на обрання місця навчання ………………………. 16
 8. Коригування списку рекомендованих до зарахування…………………………… 17
 9. Наказ про зарахування, додатковий конкурс ……………………………………… 17
 10. Особливості прийому на навчання до РДС іноземців та осіб без громадянства ……………………………………………………………………. 18
 11. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до РДС ……………………………………………………………………………………………………………….. 22

 

 

 

 1. Загальні положення

1.1. Провадження освітньої діяльності у релігійній організації «Вищий духовний навчальний заклад «Рівненська духовна семінарія» (далі – РДС) здійснюється відповідно реєстрації Міністерством культури України Наказ № 787 від 12 вересня 2016 р. як релігійної організації (організаційно-правова форма за КОПФГ – 825), яка здійснює наступні види діяльності за КВЕД – 2010: 94.91 – дільність релігійних організацій; 86.42 – вища освіта; 85.59 – Інші види освіти, н.в.і.у.; 91.01 – функціонування бібліотек і архівів; 58.11 – видання книг; 58.19 – інші види видавничої діяльності.

1.2. Правила прийому до РДС у 2018 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією РДС (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом МОН України від 13.10.2017 р. № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 р. за № 1397/31265.

1.3. У цих Правилах прийому терміни вживаються у значеннях, які відповідають п. 6 розділу І Умов прийому.

1.4. Перелік спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм, за якими здійснюється вступ на навчання в РДС у 2018 році для здобуття ступеня бакалавра вміщено у додатку 1 до Правил прийому.

1.5. Прийом до РДС на всі ступені, спеціальності, спеціалізації та освітні програми здійснюється за конкурсом.

1.6. Підготовка фахівців у РДС є безкоштовною.

1.7. До РДС приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства православного віросповідування, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу духовну освіту.

1.8. Організацію прийому вступників до РДС здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджено наказом ректора РДС. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію РДС, затвердженим Вченою радою.

1.9. Головою Приймальної комісії є ректор РДС. Ректор РДС забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому та цих Правил прийому, а також відкритість і прозорість роботи Приймальної комісії.

1.10. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректора РДС та/або виконання процедур вступної кампанії.

1.11. Усі питання, пов’язані з прийомом до РДС, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб- сайті РДС: www. seminaria.rv.ua (далі – веб-сайт РДС).

1.12. Автоматизована обробка даних вступної кампанії (зокрема й поданих вступниками заяв на участь у конкурсному відборі, результатів вступних іспитів, списків рекомендованих до зарахування, наказів про зарахування) здійснюються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

1.13. Вступники, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, забезпечуються гуртожитком за наявності вільних місць. Проживання в студентських гуртожитках відбувається відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Рівненської духовної семінарії.

 1. Організація прийому до РДС

2.1. Для здобуття ступеня бакалавра в РДС приймаються особи православного віросповідування, які мають повну загальну середню освіту або ступінь бакалавра (або магістра) або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (або спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

2.2. Вступники приймаються на перший курс.

2.3. РДС здійснює прийом на навчання осіб на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.4. Особливості прийому до РДС осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 5 території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2016 р. № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2016 р. за № 795/28925.

2.5. Особливості прийому до РДС осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно- технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2016 р. № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.07.2016 р. за № 907/29037.

2.6. Апеляції на результати вступних випробувань (фахових випробувань, вступних іспитів тощо), що проведені в РДС, розглядає апеляційна комісія РДС, яка діє на підставі Положення про апеляційну комісію релігійної організації «Вищий духовний навчальний заклад «Рівненська духовна семінарія» (див. додаток 6 цих Правил). Склад і порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректора РДС. Порядок подання і розгляду апеляцій оприлюднюється на веб-сайті РДС та доводиться до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

2.7. Можливість дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.

2.8. Роботи незарахованих на навчання вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт. Роботи вступників, прийнятих на навчання, передаються до архіву РДС.

 1. Строки прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, творчого конкурсу та зарахування на навчання

3.1. Заяви та документи для конкурсного відбору на навчання в РДС для здобуття ступенів бакалавра приймаються за такими розкладом і адресою:

понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00;

субота, неділя, великі православні свята – вихідний день;

адреса: м. Рівне, вул. 16 Липня, 4а; телефони (0362) 62-03-88. Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра в 2018 році здійснюється в РДС в терміни, визначені в таблиці 1:

таблиця 1

Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів, завантаження необхідних документів 2 липня – 20 липня

(до 18.00)

Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі 12 липня – 20 липня

(до 18.00)

Проведення співбесід для осіб, які згідно з законодавством не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси 23 – 25 липня
Проведення вступних екзаменів та творчого конкурсу 25 липня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендацій до зарахування 01 серпня до 12.00
Зарахування вступників на навчання до 08 серпня
Дозарахування на навчання (за наявності вакантних місць та відповідного рішення Приймальної комісії) за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 вересня

 

3.3. Вступні випробування проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів.

3.4. У разі наявності вакантних місць в межах ліцензованого обсягу рішенням Приймальної комісії РДС може бути оголошений додатковий набір з 10 серпня до 15 вересня 2018 року.

 1. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

4.1. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі.

4.2. Заяви тільки у паперовій формі приймаються у таких випадках:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами відповідно до розділу 6 цих Правил вступу;
 • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві у документах вступника;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в ЄДЕБО відомостей щодо документів про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою Приймальної комісії.

4.3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією РДС згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 р. № 1378.

4.5. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії РДС. Відомості з кожної паперової заяви реєструє уповноважена особа Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

4.6. Під час подання заяв вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання, а також обов’язково зазначають: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб», оскільки подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію передбачає участь у конкурсі виключно коштом фізичних та/або юридичних осіб.

4.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • довідки про присвоєння індивідуального податкового номера;
 • документів, які підтверджують право вступника на основі повної загальної середньої освіти на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів відповідно до цих розділу 6 цих Правил (за наявності).

4.8. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

4.9. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вступник може подавати до Приймальної комісії довідку державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання відповідного додатка до документа.

4.10. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копії документів, зазначених у пункті 4.7;
 • автобіографію;
 • свідоцтво про хрещення;
 • свідоцтво про вінчання (для одружених);
 • копії документів про хіротесію і хіротонію (за наявності);
 • довідку про склад сім’ї за формою № 3;
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.;
 • 2 конверти з маркою.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

4.11. Копії документів, зазначених у пункті 4.7, мають подаватися вступником особисто і своєчасно. Несвоєчасне подання копій зазначених документів унеможливлює реалізацію права вступника на отримання ним спеціальних умов зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів відповідно до розділу 6 цих Правил вступу.

4.12. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією РДС. Копії документів, що посвідчують особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

4.13. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов відповідно до розділу 6 цих Правил вступу:

 • для зарахування за співбесідою;
 • на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра.

4.14. Приймальна комісія здійснює також перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

4.15. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі протягом трьох робочих днів від дати реєстрації заяви в ЄДЕБО та отримання результатів творчого конкурсу чи вступних випробувань. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті РДС на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

4.16. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою відповідно до розділу 6 цих Правил фіксуються у заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

4.17. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим у ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

4.18. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

4.19. Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану в РДС.

4.20. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 року за № 614/27059. 10 4.21.

4.22. У приймальній комісії РДС надаються консультації для допомоги вступникам при створенні електронного кабінету, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту і поданні заяв в електронній формі.

 1. Конкурсний відбір, його організація та проведення

5.1. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, творчого конкурсу, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років.

5.2. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого ступеня чи освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю здійснюється за результатами вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. 5.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 2 до цих Правил.

5.4. Конкурсний відбір для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюється на основі конкурсного бала, який розраховується за формулою:

КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів (див. додаток 3 до цих Правил).

5.5. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 визначено у додатку 2 до цих Правил.

5.6. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

5.7. Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їхній добуток. Для РДС ці коефіцієнти мають таке значення:

 • РК дорівнює 1,00;
 • СК дорівнює 1,02 для осіб, які зареєстровані в селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ і здобули повну загальну середню освіту в закладах освіти, розташованих на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

5.8. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

5.9. Особи, які вступають за спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, визначеними у розділі 6 Правил прийому, проходять співбесіду або складають вступні іспити екзаменаційній комісії РДС у терміни, зазначені у розділі 3 цих Правил.

5.10. Вступні іспити та співбесіди проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Програми співбесід затверджуються головою Приймальної комісії РДС не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

5.11. Результати співбесід та вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів (таблицю переведення балів вступного іспиту/співбесіди при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра у шкалу оцінювання 100 ‒ 200 балів вміщено у додатку 4 до цих Правил).

 1. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі

6.1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за іспитами.

6.2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди (див. додаток 5 до цих Правил) та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

6.3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений РДС мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

6.4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений РДС мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі: особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

6.5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений РДС мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії КПБА одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 15 захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

6.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений РДС мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном. Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).
 1. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

7.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти) (див. у розділі 6 цих Правил прийому);
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

7.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 7.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. Якщо встановлені в третьому – четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

7.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на стендах приймальної комісії та веб-сайті РДС.

7.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на виконання встановлених критеріїв та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб- сайті РДС відповідно до строків, визначених у розділі 5 цих Правил. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 7.1 – 7.3 цього розділу.

7.6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу 9 цих Правил.

7.7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії РДС. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті РДС, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.

 1. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

8.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі 3 цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до приймальної комісії РДС. Подані оригінали документів зберігаються у РДС впродовж усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

Вступники на ступінь бакалавра, які були рекомендовані до зарахування 1 серпня мають виконати вимоги для зарахування (зазначені у першому абзаці п. 8.1. цього розділу) до 17.00 год. 8 серпня 2018 року.

8.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі 3 цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування втрачають право в поточному році на зарахування на навчання, крім випадків, визначених у розділі 10 цих Правил.

 1. Коригування списку рекомендованих до зарахування

9.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування.

9.2. Вступники, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 8.1 розділу 8 цих Правил.

9.3. Список вступників може коригуватися за умови відмови вступника, який є рекомендований до зарахування від участі у конкурсі, або невиконання умов зарахування. Рекомендацію отримує вступник, який є наступним у рейтинговому списку та попередньо не був рекомендований.

9.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціальностями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 1. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

10.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором РДС на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті РДС у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі 3 цих Правил або відповідно до нього.

10.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 12.5 розділу 12 цих Правил. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до РДС за власним бажанням, відраховані з РДС за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

10.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з РДС, про що видається відповідний наказ.

10.4 На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 10.2, 10.3 цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 30 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 години 30 вересня.

 1. Особливості прийому на навчання до РДС іноземців та осіб без громадянства

11.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом МОН України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (зі змінами, затвердженими наказами МОН України від 11 грудня 2015 року № 1272 та від 11 серпня 2017 року № 1167).

11.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту в РДС за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

11.3. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до РДС на підставі наказів про зарахування, що формуються в ЄДЕБО.

11.4. Іноземці, які прибувають до РДС для участі у програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між РДС та іноземними вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань.

11.5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до РДС користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими 19 Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

11.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Ці категорії громадян вступають до РДС за правилами, передбаченими для громадян України.

11.7. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до РДС за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

11.8. До вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра допускаються іноземці, які здобули повну середню освіту. Вступ іноземців на навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з урахуванням балів/оцінок на основі документа про попередній здобутий рівень освіти (атестат про закінчення повної середньої освіти) та академічних прав на продовження навчання, що надаються цим документом у країні його походження.

11.9. Вступ іноземців на навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами співбесіди з української мови та співбесіди за спеціальністю.

11.10. Комісія з відбору на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства може рекомендувати до зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра іноземців, котрі:

 • надали документ про попередній здобутий рівень освіти з балами/оцінками успішності, що дають їм право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, яка видала документ про здобутий рівень освіти;
 • пройшли співбесіду з української мови з результатом 60 балів і вище за 100-бальною шкалою;
 • пройшли співбесіди за спеціальністю із результатом 71 бал і вище за 100-бальною шкалою.

11.11. Іноземцям, які здобули повну загальну середню освіту в навчальних закладах України, для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра зараховують в якості результатів вступної співбесіди сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання знань, якщо їхній бал відповідає вимогам мінімально можливого згідно з додатком 2 до цих Правил.

11.12. Приймальна комісія в окремих випадках може дозволити проведення вступних співбесід з іноземцями у режимі он-лайн за умови забезпечення ідентифікації особи вступника.

11.13. Іноземці та особи без громадянства, які вступають до РДС на навчання для здобуття ступенів бакалавра подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсному відборі до РДС в електронній та паперовій формі;
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • документ (оригінал та копію) про раніше здобутий освітній рівень;
 • додаток (оригінал та копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 • оригінал та копію документа, який містить інформацію про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем освіти), отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (при вступі для здобуття ступеня магістра);
 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см на матовому папері;
 • копію посвідчення закордонного українця;
 • додаткові документи, якщо того вимагають Правила прийому на відповідні програми та/чи спеціальності РДС;
 • копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для іноземців, які здобули повну загальну середню освіту в навчальних закладах України ‒ за наявності);
 • резюме українською та англійською мовами (для вступу на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії);
 • інші документи згідно з вимогами законодавства України.

Копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, документ (оригінал і копія) про раніше здобутий освітній рівень, додаток (оригінал і копія) до документа про раніше здобутий освітній рівень засвідчуються відповідно до законодавства країни їх видачі та подаються до Приймальної комісії з нотаріально засвідченим у встановленому порядку перекладом українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

11.14. При прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра іноземці подають до Приймальної комісії відповідні документи, передбачені цими Правилами, які діють для іноземців та осіб без громадянства, про здобуту у країнах їхнього проживання середню oсвітy та проходять процедуру визнання і встановлення еквівалентності документів, що здійснюється відповідно до Порядку визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 615/27060. Процедура визнання 22 документів здійснюється до початку другого семестру першого року навчання його власника в РДС.

11.15. Зарахування іноземців на навчання для здобуття ступеня бакалавра у встановленому порядку після прийняття відповідного рішення Приймальною комісією, ухваленого за рекомендацією щодо зарахування від комісії з відбору на навчання іноземців та осіб без громадянства, та на підставі наказів про зарахування, що формуються в ЄДЕБО.

 1. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до РДС

12.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації), при умові акредитації журналістів у приймальній комісії.

12.2. Громадські організації можуть звернутися до РДС із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано РДС, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

12.3. РДС зобов’язана створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, оприлюднюються на веб-сайті РДС не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

12.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб- сайті РДС.

12.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

12.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до РДС здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних ЄДЕБО.